Dòng Họ Nguyễn Đăng

Gia Phả - Nguồn gốc dòng họ Nguyễn Đăng ở Kẻ Gối

 Đầu thế kỷ thứ 18, nhà Nguyễn nhờ sự giúp đỡ của thực dân Pháp đã đánh thắng triều đình Tây Sơn và lập nên ...